Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności PSONI Koło w Biskupcu

PSONI Koło w Biskupcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.psonibiskupiec.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2013-06-07

Data publikacji strony w nowej wersji: 2022-01-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak tłumacza migowego online.

 Alternatywny dostęp do aktualnych wydarzeń  strony: 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-11 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Kubarewicz 
E-mail: p.kubarewicz@psonibiskupiec.pl 
Telefon: 66 718 06 00


Każdy ma prawo:


zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji
  niedostępnej.

Formularz kontaktowy
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zarząd PSONI Koło w Biskupcu
Adres: Zarząd PSONI Koło w Biskupcu, ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec
E-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl
Telefon: +48 89 506 50 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynki PSONI Koło w Biskupcu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu, ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupcu:

 • Budynek Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wychowania przy ulicy Żółkiewskiego 17 to budynek parterowy o 4 wejściach.
  Do wszystkich wejść prowadzi chodnik. Przy każdym wejściu znajduje się podjazd dla wózków.
  Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Żółkiewskiego;
  Rejestracja znajduje się po prawej stronie poczekalni na wprost wejścia głównego.
  Poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach.
  Wszystkie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, najbliższa przy poczekalni,
 • Budynek przy ulicy Gdańskiej 1, to budynek jednopiętrowy o 3 wejściach bez schodów zewnętrznych.
  Do wszystkich wejść prowadzi chodnik. 
  Dla gości przeznaczone jest wejście główne przy przybudówce gdzie znajduje się sekretariat i biuro dyrektora BOP;
  Poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach, na piętro wjazd windą.
  Wszystkie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, najbliższa na korytarzu parteru,
 • Budynek Stolarni przy ulicy Czynu Społecznego 5 to budynek parterowy o 2 wejściach bez zewnętrznych schodów.
  Do wszystkich wejść prowadzi chodnik. 
  Dla gości przeznaczone jest wejście główne przy biurze placówki;
  Poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach.
  Wszystkie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek Rehabilitacyjno-Mieszkalny przy ulicy Alei Róż 3 to budynek dwupiętrowy w remoncie